روتیواتور فوق سنگین به همراه خیش جلو
روتیواتور فوق سنگین به همراه خیش جلو
روتیواتور سبک
روتیواتور سبک
روتیواتور فوق سنگین
روتیواتور فوق سنگین
روتیواتور کشویی با جک هیدرولیک یک طرفه و دو طرفه
روتیواتور کشویی با جک هیدرولیک یک طرفه و دو طرفه
روتیواتور کشویی
روتیواتور کشویی
روتیواتور سنگین با آپشن بغل بُر
روتیواتور سنگین با آپشن بغل بُر
روتیواتور سنگین
روتیواتور سنگین

برچسب ها: